Regulamin świadczenia usługi Newslettera

Regulamin świadczenia usługi Newslettera

Regulamin określa zasady realizacji Usługi subskrypcji informacji o usługach i produktach Time for Team sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Renesansowej 41/13 w Warszawie NIP 1181874498, REGON 140792082, KRS 0000269372, tel. +48 22 866 54 78 (dalej Usługodawca).
Definicje
Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Usług Usługodawcy przez subskrybenta.
Serwis – strona Usługodawcy dostępna pod adresem www.timeforteam.pl 
Subskrybent – osoba, która podała swój adres e-mail oraz zaakceptowała ten Regulamin w celu korzystania z Usługi oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. 
Usługa lub subskrypcja – świadczenie polegające na wysyłaniu wiadomości e-mail przygotowanych przez Usługodawcę do subskrybentów.
Zasady świadczenie Usługi
1. Usługa jest świadczona bezpłatnie, korzystanie z niej jest dobrowolne.
2. W celu świadczenia Usługi Usługodawca pozyskuje od osób zainteresowanych adresy e-mail.
3. Usługa jest świadczona wyłącznie subskrybentom, czyli osobom które:
a. podały swój adres e-mail, imię, nazwisko oraz firmę w formularzu dostępnym na stronie www.timeforteam.pl.
b. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego treść,
c. wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę,
d. zawarły umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez kliknięcie „ZAPISZ” obok pola służącego do podania adresu e-mail lub złożenie podpisu na formularzu dostępnym w siedzibie Usługodawcy.
4. Realizacja Usługi odbywa się poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany przez subskrybenta adres e-mail. Każda wiadomość zawiera adres strony internetowej, na której Usługodawcy udostępnił Newslettera dla Subskrybentów (link) przekierowujący do serwisu. 
5. Serwis Usługodawcy zawiera pliki cookies odnotowujące działania Subskrybenta na w ramach serwisu (odsłony oraz czas wyświetlania) służące Usługodawcy do indywidualnego dopasowywania treści serwisu.
Wymagania techniczne i ostrzeżenia dla użytkowników
1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi konieczne są:
a. połączenie z siecią Internet; 
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez Usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies; 
c. konto poczty e-mail;
2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania, przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich. 
Reklamacje
1. Subskrybent jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu. 
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres info@timeforteam.pl. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji.
3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą). 
5. Usługodawca nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. 
6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.
Zrezygnowanie z Usługi
1. Subskrybent może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli w wiadomości o e-mail na adres info@timeforteam.pl. Usunięcie adresu e-mail z bazy subskrybentów nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę wiadomości. 
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów jest Usługodawca. 
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi określonej niniejszym Regulaminem.
3. Usługodawca nie przewiduje udostępniania danych Subskrybentów innym podmiotom.
4. Dane są przetwarzane za zgodą Subskrybenta tylko i wyłączenie w okresie świadczenia usługi. Po zakończenia świadczenia usługi Usługodawca usunie wszystkie dane osobowe Subskrybentów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi
5. Subskrybentowi przysługuje prawo zgłoszenia skargi na proces przetwarzania jego danych przez Organizatora do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, GIODO.
6. Subskrybentowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich aktualizacji, usuwania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw Subskrybent powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: info@timeforteam.pl
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018 r.  i jest dostępny pod adresem https://timeforteam.pl/regulaminy/.
2. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Usługodawca powiadomi Subskrybentów za pomocą wiadomości e-mail.
3. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia Subskrybenta o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego, chyba że Subskrybent rozwiąże w tym czasie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w Regulaminie. 
4. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapisz się do naszego newslettera

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapisz się do naszego newslettera